TIENDEMAAND GELOOFSOFFER

10de Maand

                                       

Geloofsoffer Projek 2020

Klik op skakel om hierdie brief af te laai: Tiendemaand 2020 – brief

Liewe broer en suster in die Here,

Wie het ooit kon dink dat 2020 soveel unieke uitdagings op ons pad sou bring? Genadiglik kan ons sê dat die Here ons steeds op ‘n uitsonderlike manier vasgehou het gedurende hierdie tyd.

Ons wil vir jóú dankie sê dat jy, ten spyte van die uitdagings in jou huis, steeds met gebed, jou teenwoordigheid en jou bydrae hierdie gemeente ondersteun. As ons vir jou sê dat dit finansieel beter gaan met die gemeente as die afgelope aantal jare (waar 2020 se uitsonderlike uitdagings nie deel van was nie), dan verstaan jy hoekom ons saam in dankbaarheid voor die Here moet buig!

In die huidige boekjaar is ons tans wel ongeveer R 7 474 in die rooi. Hierdie kleiner tekort is hoofsaaklik danksy ‘n paaiement vakansie op die lening, enkele besparingsaksies en nuwe inkomste bronne. Die Here is voorwaar goed vir ons!

Alhoewel ons die 2019/2020 boekjaar met ‘n tekort van R 19 270 afgesluit het, kon ons steeds al ons verpligtinge nakom, danksy die mooi bedrag van R 184 570 wat vir die 10de maand projek ontvang is. Baie dankie dat jy deur die jare hierdie gemeente met lojaliteit en besorgdheid ondersteun en finansieel dra. In hierdie gesindheid van dankbaarheid wil ons nou ‘n beroep doen op elkeen van ons lidmate om saam te staan en weereens ‘n verskil te maak.

Die huidige boekjaar se 10de maand Geloofsoffer projek loop reeds vanaf 1 Oktober 2020 en tot dusver is reeds R 77 230 hiervoor ontvang. (Die teikenbedrag is R 175 000.) Hierdie gelde word aangewend om ons Sinodale verantwoordelikheid na te kom o.a. kinderhuise, bejaardesorg, CMR bydraes en sendingbydraes. Dit word ook gebruik vir die ondersteuning van ons lidmate in nood, die lening paaiement tot Februarie 2021 en om die begrotingstekort aan te spreek. Indien jy reeds ‘n bydrae hiervoor gegee het – baie dankie vir jou samewerking en ondersteuning! Ons is opreg dankbaar daarvoor. Saam is ons beter – elke klein bietjie word saam met die ander s’n, baie.

Soos gesê, besef ons ons leef in uitsonderlike uitdagende tye en ons besef dat alle huishoudings onder geweldige druk is. Ons wil jou tog weereens vra om asseblief seker te maak dat jou maandelikse dankoffer wel ons gemeenterekening bereik. Ons wil ook ‘n beroep op jou doen om asseblief alle ander fondsinsamelingspogings wat ons gemeente onderneem, met entoesiasme te ondersteun en ook vriende, bure en familie te nooi om deel te neem. (Soos julle reeds gedoen het met die drie geleenthede van ons 3-Kruis Deurry Basaar in September en Oktober)!

Hiermee ‘n opregte woord van dank vir jou inskakeling en positiewe deelname op alle gebiede in die gemeente. Die Here is steeds besig om ons op Sy pad te begelei om Sy koninkryk uit te brei – in, met en deur NG Gemeente the Reeds . Mag hierdie gemeente vir jou steeds ‘n geestelike tuiste, bron van inspirasie, toerusting en geestelike groei wees.

Groete

Ds. Johan & die finansiële span

My Geloofsoffer 2020

My… beteken dis myne – ek is persoonlik verantwoordelik daarvoor. Dit is ‘n intieme saak tussen God en myself. Ek maak die onderneming aan God, nie aan ‘n persoon of ‘n bediening nie.

Geloofs… beteken dat ek biddend in die geloof gee, omdat ek weet dat ek van God se voorsiening afhanklik is. Ek vertrou Hom om Sy beloftes gestand te doen. Ek plaas my geloofsvertroue op God om dit vir my moontlik te maak om my belofte na te kom.

…offer is ‘n spesiale bydrae. Dit is nie deel van my gewone maandelikse bydrae aan die gemeente nie.

Dankoffers is ‘n saak van geloof en dankbaarheid. Paulus skryf daaroor in 2 Korintiërs 9:7-8: “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin en dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.         

My dankoffer is my dankbare antwoord op wat God in Sy goedheid vir my gee en ’n erkenning dat ek nie net my geld nie, maar ook my gawes, tyd en lewe in Sy diens stel in die wêreld.

  1. Oorweeg die saak biddend en vra God se leiding oor die bedrag waarvoor jy Hom moet vertrou.
  2. Jy kan jou Geloofsoffer op een van die volgende maniere gee :
    1. Elektroniese oorplasing (verwysing : “Van, geloofsoffer”)

NG Gemeente The Reeds, ABSA 28 9059 0406, takkode 630 445

  1. Kontant in ‘n koevert in die dankoffer kas of by die kerkkantoor ingehandig. (Merk die koevert : “Van, geloofsoffer”)
  2. Zapper Selfoon bankdienste – (verwysing : “Van, geloofsoffer”)
  3. Indien jy van ‘n kaartfasilliteit gebruik wil maak, kontak die kerkkantoor vir so ‘n reëling.
  1. Niemand sal jou kom vra vir hierdie offer nie. Dit is ‘n geloofsaak tussen jou en God.